Công văn đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt

Tải về

Công văn đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt - Nội dung bao gồm thông tin về cá nhân/tổ chức đề nghị, lý do và nội dung đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt, cam kết và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:
   

Mẫu số: 01/XNTH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày

28/02/2011 của Bộ Tài chính)

 

 

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ BAN HÀNH VĂN BẢN

 

Số: …….............….

V/v: Đề nghị xóa nợ tiền thuế,

tiền phạt

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

............, ngày..........tháng ........năm ......

 

Kính gửi: ........................................................................................

 

-  Căn cứ Điều 65 Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006,

 

 -  Cơ quan thuế……… đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt cho người nộp thuế (hoặc những người nộp thuế theo danh sách) sau đây:

 

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

 

STT

Tên người nộp thuế

Mã số thuế

Trường hợp xóa nợ thuế

Số thuế nợ đề nghị xóa

Tổng số thuế nợ

Thuế GTGT

Thuế TNDN

Thuế…

Số nợ (đồng)

Số nợ (đồng)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

             

2

             

             
 

Cộng

       

 

Cơ quan thuế................ gửi kèm Công văn này hồ sơ đề nghị xóa nợ cho người nộp thuế.

 

Đề nghị cơ quan thuế cấp trên giải quyết theo quy định của pháp luật./.

 

Nơi nhận:                  

- Như trên;

- Lưu: VT; ….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ BAN HÀNH VĂN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật hoặc yêu cầu dịch vụ pháp lý, vui lòng liên hệ với luật sư qua:


icon.png

 

-  Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến (24h/7) gọi số: 19006169
-  Gửi yêu cầu dịch vụ hoặc yêu cầu tư vấn pháp luật qua Email: luatsu@luatminhgia.vn
-  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức pháp luật
tại : http://www.luatminhgia.vn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tổng đài tư vấn pháp luật (24h/7) 1900 6169

  • Luật sư tư vấn pháp luật 24h/7 gọi số
    19006169
  • Tư vấn hỗ trợ trực tuyến 24h/7 liên hệ
    19006169