Công văn đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt

Tải về

Công văn đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt - Nội dung bao gồm thông tin về cá nhân/tổ chức đề nghị, lý do và nội dung đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt, cam kết và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:
   

Mẫu số: 01/XNTH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày

28/02/2011 của Bộ Tài chính)

 

 

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ BAN HÀNH VĂN BẢN

 

Số: …….............….

V/v: Đề nghị xóa nợ tiền thuế,

tiền phạt

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

............, ngày..........tháng ........năm ......

 

Kính gửi: ........................................................................................

 

-  Căn cứ Điều 65 Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006,

 

 -  Cơ quan thuế……… đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt cho người nộp thuế (hoặc những người nộp thuế theo danh sách) sau đây:

 

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

 

STT

Tên người nộp thuế

Mã số thuế

Trường hợp xóa nợ thuế

Số thuế nợ đề nghị xóa

Tổng số thuế nợ

Thuế GTGT

Thuế TNDN

Thuế…

Số nợ (đồng)

Số nợ (đồng)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

             

2

             

             
 

Cộng

       

 

Cơ quan thuế................ gửi kèm Công văn này hồ sơ đề nghị xóa nợ cho người nộp thuế.

 

Đề nghị cơ quan thuế cấp trên giải quyết theo quy định của pháp luật./.

 

Nơi nhận:                  

- Như trên;

- Lưu: VT; ….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ BAN HÀNH VĂN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn