Mẫu Báo cáo hoạt động mua bán hàng hóa

Tải về

Mẫu Báo cáo hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

 

TÊN DOANH NGHIỆP                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỐ:         /BC                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HOÁ

VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN MUA BÁN HÀNG HOÀ

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư...hoặc Ban QLKCN tỉnh

 

Đồng kính gửi: Bộ Công Thương

 

THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

 

1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):..............................................................................

 

Giấy chứng nhận đầu tư số ............do..............cấp ngày......tháng........năm............................

 

Giấy phép kinh doanh (nếu có) số............do..............cấp ngày......tháng........năm.................

 

Ngành, nghề thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh:

 

Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh chính:

 

Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/  quận, huyện/ tỉnh, thành phố)

 

Điện thoại:…………….Fax:…………Email: ……………Website (nếu có).............................

 

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

 

Họ và tên:.................................Nam/Nữ:...........................................Quốc tịch.............................

 

Chức danh:.......................................................................................................................................

 

I/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYỀN XUẤT KHẨU NĂM 2011

 

STT

Tên hàng/nhóm hàng

Kim ngạch (USD)

Tỷ trọng so với tổng sản lượng thu mua

Ghi chú

1

Hàng nông sản:

-          Cà phê

-          Hạt tiêu

-          ...........

 

 

 

2

Hàng công nghiệp

 

 

 

....

......

 

 

 

Tổng cộng

 

II/ TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU HÀNG HÓA ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬP KHẨU VÀ QUYỀN PHÂN PHỐI NĂM 2011

 

STT

Tên hàng/nhóm hàng

Kim ngạch (USD)

Ghi chú

1

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng

 

 

2

Nguyên liệu cho sản xuất

 

 

3

Vật tư xây dựng

 

 

4

Hàng tiêu dùng

 

 

....

.......

 

 

Tổng cộng

 

III/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÂN PHỐI BÁN LẺ GẮN VỚI CƠ SỞ BÁN LẺ (KỂ TỪ KHI THÀNH LẬP ĐẾN HẾT NĂM 2011)

 

STT

Tên cơ sở bán lẻ

Doanh thu (VNĐ)

Ghi chú

1

Cơ sở bán lẻ thứ nhất (số 1)

 

 

2

Cơ sở bán lẻ số 2

 

 

....

.....

 

 

Tổng cộng

 

 

 

IV/ TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU (Kể từ khi thành lập đến hết năm 2011) (chỉ yêu cầu đối với doanh nghiệp được cấp phép thực hiện nhiều mục tiêu hoạt động trong đó có bao gồm hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa)

 

Tên hoạt động

Nội dung

Mặt hàng

(Kim ngạch (USD)

Xuất khẩu

Xuất khẩu hàng hóa do doanh nghiệp sản xuất

 

 

Xuất khẩu hàng hóa do doanh nghiệp mua trong nước

 

 

Tổng cộng

Nhập khẩu

Nhập khẩu hàng hóa cho hạot động gia công, sản xuất của doanh nghiệp

 

 

Nhập khẩu hàng hóa để thực hiện quyền nhập khẩu và quyền phân phối

 

 

Tổng cộng

 

V/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Kể từ khi thành lập đến hết năm 2011)

 

STT

Các chỉ tiêu

Kết quả (VNĐ)

I. Doanh thu

1

Tổng doanh thu

 

2

Doanh thu từ hoạt động mua bán hàng hoá

 

 

Công ty cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung báo cáo này./.

              ......, ngày...... tháng....... năm.......

                                                                                          NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

                                                                                            (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn