Mẫu Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Tải về

Mẫu Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ ban hành kèm theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾURIÊNG LẺ

Cổ phiếu:......... (tên cổ phiếu)

 

Kính gửi: Ủyban Chứng khoán Nhà nước.

 

Tên tổ chức chào bán:.................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:....................................................................................

Điện thoại:............................................... Fax:............................................

 

I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

 

1. Tên cổ phiếu chào bán:............................................................................

 

2. Loại cổ phiếu:..........................................................................................

 

3. Mệnh giá:.................................................................................................

 

4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán:.....................................................

 

5. Tổng số lượng vốn huy động dự kiến:....................................................

 

6. Ngày bắt đầu chào bán:...........................................................................

 

7. Ngày hoàn thành đợt chào bán:...............................................................

 

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

 

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: ……......, chiếm …....…..% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.

 

2. Giá bán: (nêu giá bán thấp nhất, giá bán cao nhất và giá bán bình quân gia quyền). 

 

3. Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: …..……...….. đồng.

 

4. Tổng chi phí: ……………... đồng.

 

- Phí phân phối cổ phiếu:............................................................................

 

- …………..................................................................................................

 

5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: …......……….. đồng.

 

III. DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

 

STT

Tên nhà đầu tư

Số Giấy CMND hoặc Hộ chiếu hoặc GCN ĐKKD hoặc Giấy phép TL và HĐ (đối với nhà đầu tư là tổ chức)

Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán

Số lượng cổ phiếu được phân phối

Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán

Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nêu rõ lý do thay đổi nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong trường hợp danh sách các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu có thay đổi so với danh sách đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

 

….., ngày … tháng … năm......
(tổ chức phát hành)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn