Mẫu Biên bản họp Công ty cổ phần

Tải về

Nội dung trong biên bản họp đại hội đồng cổ đông bao gồm các nội dung về địa điểm, thời gian, nội dung họp, thông qua... như sau:

...................................................................................................................................................................

 

TÊN DOANH NGHIỆP

--------------

 

 

Số:…….. /BB-…..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----------------

 

Hà Nội, ngày…… tháng...   năm…….

 

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN…………..

( Về việc .....................................................)

-------------------

 

Hôm nay, ngày....tháng.... năm .... , tại trụ sở Công ty......................................................................................

 

Địa chỉ: .....................................................................................................................................................,

 

Đại Hội đồng Cổ đông Công ty gồm (có danh sách kèm theo nếu danh sách cổ đông nhiều, không ghi hết vào biên bản):

 

          1…………………………

 

          2…………………………

 

Sau khi bàn bạc, thoả thuận đã đi đến nhất trí nội dung như sau:

 

          1…………………………

 

          2…………………………

 

Biên bản này được các cổ đông thông qua ngày ……….. và được lập thành ……. bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

Các cổ đông cùng ký tên dưới đây (ký và ghi rõ họ tên)


Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:

 

 logo luatminhgia.jpg

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 19006169

Gửi yêu cầu dịch vụ, đặt câu hỏi qua Email: luatsu@luatminhgia.vn
Tham khảo dịch vụ và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://luatminhgia.vn

© Copyright by MG LAWFIRM

Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn