Mẫu Biên bản họp Công ty cổ phần

Tải về

Nội dung trong biên bản họp đại hội đồng cổ đông bao gồm các nội dung về địa điểm, thời gian, nội dung họp, thông qua... như sau:

...................................................................................................................................................................

 

TÊN DOANH NGHIỆP

--------------

 

 

Số:…….. /BB-…..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----------------

 

Hà Nội, ngày…… tháng...   năm…….

 

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN…………..

( Về việc .....................................................)

-------------------

 

Hôm nay, ngày....tháng.... năm .... , tại trụ sở Công ty......................................................................................

 

Địa chỉ: .....................................................................................................................................................,

 

Đại Hội đồng Cổ đông Công ty gồm (có danh sách kèm theo nếu danh sách cổ đông nhiều, không ghi hết vào biên bản):

 

          1…………………………

 

          2…………………………

 

Sau khi bàn bạc, thoả thuận đã đi đến nhất trí nội dung như sau:

 

          1…………………………

 

          2…………………………

 

Biên bản này được các cổ đông thông qua ngày ……….. và được lập thành ……. bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

Các cổ đông cùng ký tên dưới đây (ký và ghi rõ họ tên)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật hoặc yêu cầu dịch vụ pháp lý, vui lòng liên hệ với luật sư qua:


icon.png

 

-  Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến (24h/7) gọi số: 19006169
-  Gửi yêu cầu dịch vụ hoặc yêu cầu tư vấn pháp luật qua Email: luatsu@luatminhgia.vn
-  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức pháp luật
tại : http://www.luatminhgia.vn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tổng đài tư vấn pháp luật (24h/7) 1900 6169

  • Luật sư tư vấn pháp luật 24h/7 gọi số
    19006169
  • Tư vấn hỗ trợ trực tuyến 24h/7 liên hệ
    19006169