Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc

Tải về

Nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị/hội đồng thành viên về việc bầu giám đốc và chủ tịch Hội đồng cụ thể như sau:

CÔNG TY………..

Số: 01/2008- BB

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

************

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY ………………

     (v/v: Bổ nhiệm Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị)

 

Hôm nay, ngày  ......... tháng ........ năm 20 ........, vào hồi 8h30’ tại trụ sở Công ty .............................................

 

Hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên Công ty  gồm:

 

1) Ông/Bà ..................................................................................................................................................

 

2) Ông/Bà ..................................................................................................................................................

 

3) Ông/Bà ..................................................................................................................................................

 

Nội dung: Sau khi thoả thuận, các cổ đông Công ty cùng nhau thoả thuận và nhất trí các nội dung sau:

 

1. Bổ nhiệm Ông: .............................Sinh ngày: .........................................................................................

 

Dân tộc : ...........................................Quốc tịch: Việt Nam

 

Chứng minh nhân dân số:..............................................................................................................................

 

Ngày cấp:............................................Nơi cấp: Công an................................................................................

 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :...................................................................................................................

 

Chỗ ở hiện tại:.............................................................................................................................................

 

Làm Giám đốc Công ty …………………….............……………………………….....................................................

 

2. Bổ nhiệm Ông: ...............................Sinh ngày: .......................................................................................

 

Dân tộc : ...........................................Quốc tịch: Việt Nam

 

Chứng minh nhân dân số:..............................................................................................................................

 

Ngày cấp:............................................Nơi cấp: Công an................................................................................

 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :...................................................................................................................

 

Chỗ ở hiện tại:.............................................................................................................................................

 

Làm Chủ tịch Hội đồng quản trị ………...........………………………………….....................................................

                       

* Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Ông ............ và Ông ............ được giải quyết trên cơ sở Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

 

kết luận:

Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên tham gia buổi họp nghe, nhất trí và không có ý kiến nào khác.

 

Chữ  ký của các cổ đông/thành viên sáng lập

 

 

NGUYỄN VĂN A                       NGUYỄN VĂN B                       NGUYỄN VĂN C                    NGUYỄN VĂN D

 

P. Luật sư Doanh nghiệp

Công ty Luật TNHH Minh Gia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật hoặc yêu cầu dịch vụ pháp lý, vui lòng liên hệ với luật sư qua:


icon.png

 

-  Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến (24h/7) gọi số: 19006169
-  Gửi yêu cầu dịch vụ hoặc yêu cầu tư vấn pháp luật qua Email: luatsu@luatminhgia.vn
-  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức pháp luật
tại : http://www.luatminhgia.vn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tổng đài tư vấn pháp luật (24h/7) 1900 6169

  • Luật sư tư vấn pháp luật 24h/7 gọi số
    19006169
  • Tư vấn hỗ trợ trực tuyến 24h/7 liên hệ
    19006169