Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH

Tải về

Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH - Nội dung gồm thông tin về công ty, thông tin, quyền hạn và nghĩa vụ của người được bổ nhiệm, thời gian thực hiện và các vấn đề khác liên quan như đính kèm trên đây:

 

bo-nhiem-giam-doc-cong-ty-tnhh-jpg-19082013093956-U1.jpg

Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH

 

Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

>> Tư vấn pháp luật miễn phí qua Email

>> Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng tại tòa án

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp qua điện thoại, gọi 1900 6169

.....................................................................................................................................................................................................................

 

    CÔNG TY TNHH..                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             -------------                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số ...... /QĐ – BONHIEM

Tp.HCM, ngày      tháng     năm .....


QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH


V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Thành viên Công ty ....... về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty;

 - Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

-  Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;
 

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Giám đốc của Công ty ...................  đối với:

Ông................................  Giới tính: Nam

Sinh ngày: ....................  Dân tộc: Kinh     Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: ...........................................................

Nơi đăng ký HKTT: ..........................................................................


Chỗ ở hiện tại: ..................................................................................


Chức vụ: Giám đốc

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc:                

-         Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng Thành viên Công ty và theo luật hiện hành.

-          Được quyền ký kết các quyết định bổ nhiệm nhân sự, điều hành Công ty.

-         Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng Thành viên và theo quy định của pháp luật.

-         Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng Thành viên về mọi hoạt động của Công ty.


Điều 3: Ông........... và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký .

                                                                     

Nơi Nhận:                                                                       T/M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
                                                                                                  
                                                                                                           CHỦ TỊCH
- Như Điều 1

- Lưu VPMọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn