Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc

Tải về

Quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc công ty bao gồm nội dung về người được bổ nhiệm, quyền hạn và nhiệm vụ của người được bổ nhiệm chức vụ và các nội dung khác liên quan, cụ thể như sau:

 

...................................................................................................................................................................

 

Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc/tổng giám đốc

 

 

CÔNG TY …………….

 -----------------

 

 

Số: ___ - QĐ/CTY

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

 

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc/ Tổng giám đốc điều hành công ty

__

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY …………………………….

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;

 

- Căn cứ Điều lệ Công ty .............................................................................................................................;

 

- Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty ...........................................................................................................;

 

- Xét trình độ khả năng của Ông/Bà ...............................................................................................................

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà ............................................................................................................................

 

CMND số ....................................................................................................................................................

 

Nơi cấp: ......................................Ngày cấp: ................................................................................................

 

Địa chỉ thường trú........................................................................................................................................

 

Giữ chức vụ Giám đốc công ty, phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

 

Điều 2: Ông/Bà ...................... có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

 

Điều 3: Quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                 

                                   T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

                                Chủ tịch

 

 

                                                                                      NGUYỄN VĂN A

 

 

Bài viết liên quan:

+   Tổng đài Tư vấn pháp luật trực tuyến

+   Mẫu Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng;

+   Mẫu Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng;

+   Mẫu quyết định thôi việc;

+   Mẫu Biên bản họp bầu Giám đốc, Tổng giám đốc.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật hoặc yêu cầu dịch vụ pháp lý, vui lòng liên hệ với luật sư qua:


icon.png

 

-  Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến (24h/7) gọi số: 19006169
-  Gửi yêu cầu dịch vụ hoặc yêu cầu tư vấn pháp luật qua Email: luatsu@luatminhgia.vn
-  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức pháp luật
tại : http://www.luatminhgia.vn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tổng đài tư vấn pháp luật (24h/7) 1900 6169

  • Luật sư tư vấn pháp luật 24h/7 gọi số
    19006169
  • Tư vấn hỗ trợ trực tuyến 24h/7 liên hệ
    19006169