Mẫu Quyết định của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Tải về

Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, và các vấn đề khác nhau đối với công ty TNHH 1 thành viên như sau:

 

TÊN DOANH NGHIỆP

 

 

Số:.... /...../QĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

__

 

Địa danh, ngày ........ tháng ......... năm ........

                                                 

QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh (trong trường hợp thành lập mới CN, VPĐD, Địa điểm kinh doanh)

__

 

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊNCÔNG TY TNHH………..

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

 

- Căn cứ Nghị định 43/2010/ND-CP của Chính phủ về  Đăng ký kinh doanh;

 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty..........................................................;

 

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thành viên số ..... ngày..... tháng..... ;

 

- Xét tình hình kinh doanh của Công ty;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.  Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (hoặc thành lập mới Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh) của Công ty như sau:

.

1................................................................................................................................................................

 

2................................................................................................................................................................

 

Điều 2. Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung của Quyết định này và theo đúng quy định của pháp luật.

 

Điều 3. Thời gian thực hiện: ........................................................................................................................

 

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.   

                            

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu.

TM/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Nguyễn Văn A

 

P. Luật sư Doanh nghiệp

Công ty Luật TNHH Minh Gia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật hoặc yêu cầu dịch vụ pháp lý, vui lòng liên hệ với luật sư qua:


icon.png

 

-  Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến (24h/7) gọi số: 19006169
-  Gửi yêu cầu dịch vụ hoặc yêu cầu tư vấn pháp luật qua Email: luatsu@luatminhgia.vn
-  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức pháp luật
tại : http://www.luatminhgia.vn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tổng đài tư vấn pháp luật (24h/7) 1900 6169

  • Luật sư tư vấn pháp luật 24h/7 gọi số
    19006169
  • Tư vấn hỗ trợ trực tuyến 24h/7 liên hệ
    19006169