Mẫu Quyết định của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Tải về

Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, và các vấn đề khác nhau đối với công ty TNHH 1 thành viên như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP

 

 

Số:.... /...../QĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

__

 

Địa danh, ngày ........ tháng ......... năm ........

                                                 

QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh (trong trường hợp thành lập mới CN, VPĐD, Địa điểm kinh doanh)

__

 

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊNCÔNG TY TNHH………..

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

 

- Căn cứ Nghị định 43/2010/ND-CP của Chính phủ về  Đăng ký kinh doanh;

 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty..........................................................;

 

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thành viên số ..... ngày..... tháng..... ;

 

- Xét tình hình kinh doanh của Công ty;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.  Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (hoặc thành lập mới Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh) của Công ty như sau:

.

1................................................................................................................................................................

 

2................................................................................................................................................................

 

Điều 2. Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung của Quyết định này và theo đúng quy định của pháp luật.

 

Điều 3. Thời gian thực hiện: ..................................................................................................................

 

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.   

                            

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu.

TM/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Nguyễn Văn A

>> Tư vấn pháp luật miễn phí qua Email

>> Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng tại tòa án

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp qua điện thoại, gọi 1900 6169Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn