Mẫu Quyết định của Doanh nghiệp tư nhân

Tải về

Quyết định của chủ Doanh nghiệp tư nhân về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, và các vấn đề khác nhau đối với công ty TNHH 1 thành viên

TÊN DOANH NGHIỆP

 

 

Số:………. /QĐ-………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

            …………, ngày…… tháng...   năm…….

                                                 

QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh/ hoặc thành lập mới chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (trong trường hợp thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh)

 

CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN………………

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

 

- Căn cứ Nghị định 43/2010/ND-CP của Chính phủ về  Đăng ký kinh doanh;

 

- Căn cứ………………,   

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.  Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc thành lập mới chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Doanh nghiệp như sau:

 

1...............................................................................................................................................................

 

2...............................................................................................................................................................

 

Điều 2.  Thời gian thực hiện:…………………...........................................................................................

 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.   

                            

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu.

CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

Nguyễn Văn AMọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn