Mẫu Tờ khai thuế khoán dành cho cá nhân, hộ kinh doanh

Tải về

Mẫu Tờ khai thuế khoán dành cho cá nhân, hộ kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính, nội dung cụ thể như sau:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI THUẾ KHOÁN

(Dành  cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh)

[0

[01] Kỳ tính thuế: .........................................................................................................

 

[02] Lần đầu [      ] .............................  [03] Bổ sung lần thứ [      ]..........................

 

4] Tên người nộp thuế:……………………………………......................................

 

[05] Mã số thuế: ..........................................................................................................

 

[06] Địa chỉ: ………………………………………………………………………….

 

[07] Quận/huyện: ............................... [08] Tỉnh/thành phố: ...................................

 

[09] Điện thoại:……………….[10] Fax:..........................[11] Email: ......................

 

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………............................

 

[13]Mã số thuế: ………………………………….......................................................

 

[14]Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

 

[15]Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: ...............................................

 

[17]Điện thoại: ..................... .[18] Fax: ........................ [19] Email: ......................

 

[20]Hợp đồng đại lý thuế: Số.................................................ngày..........................

 

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

 

STT

 

Chỉ tiêu

Doanh thu trung bình 1 tháng của năm trước

Dự kiến doanh thu trung bình 1 tháng năm nay

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Doanh thu của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế TTĐB:

     -

 

 

2

Doanh thu của hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế TTĐB, không chịu thuế GTGT:

     -

 

 

3

Doanh thu của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT:

    - Loại chịu thuế suất 5%:

   +

    - Loại chịu thuế suất 10%:

   +

 

 

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

 Ngày .......tháng …....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

Ghi chú:

Trong mỗi loại doanh số, tuỳ theo đặc điểm kinh doanh tại địa phương, chi cục thuế hướng dẫn hộ thuế khoán khai chi tiết theo ngành hàng hoá, dịch vụ kinh doanh. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật hoặc yêu cầu dịch vụ pháp lý, vui lòng liên hệ với luật sư qua:


icon.png

 

-  Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến (24h/7) gọi số: 19006169
-  Gửi yêu cầu dịch vụ hoặc yêu cầu tư vấn pháp luật qua Email: luatsu@luatminhgia.vn
-  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức pháp luật
tại : http://www.luatminhgia.vn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tổng đài tư vấn pháp luật (24h/7) 1900 6169

  • Luật sư tư vấn pháp luật 24h/7 gọi số
    19006169
  • Tư vấn hỗ trợ trực tuyến 24h/7 liên hệ
    19006169