Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Tải về

Nội dung biên bản bàn giao tài sản bao gồm các vấn đề về bên bàn giao, bên nhận bàn giao, tài sản, thời gian bàn giao và các nội dung khác liên quan, như sau:

>> Tư vấn pháp luật miễn phí qua Email

>> Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng tại tòa án

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp qua điện thoại, gọi 1900 6169

.............................................................................................................................................................

 

TÊN CƠ QUAN                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………………                                                 

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Giữa …………………………(bên giao) và

………………………….(bên nhận)

 

Hôm nay ngày …. tháng ….. năm …. tại ………… đã tiến hành cuộc họp bàn giao tài sản giữa …………. (bên giao) và ………… (bên nhận) thực hiện theo …………… của ………… ngày ……………..

 

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

 

1/ Bên giao:

-       Ông: ………………………………………………..………………..

-       Chức vụ: ……………………………………………………………..

-       Ông: ……………………………………………….………………....

-       Chức vụ: ……………………………………………………………..

-       Bà: ………………………..…………………………………………..

-       Chức vụ: ………………………………………….…………………..

 

2/ Bên nhận:

-       Ông: …………………………………………………………………..

-       Chức vụ: ……………………………………………….…………….

-       Ông: …………………………………………………………………..

-       Chức vụ: …………………………………………………….……….

-       Bà: ………………………...…………………………………………..

-       Chức vụ: …………………………..…………………….……………

 

Chủ tọa:Ông …………………………………………………….……………………

Thư ký:Ông …………………………………………………………………………..

 

II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:

 

Bên ………………. đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên ………………………….. theo biểu thống kê sau:

 

Bản thống kê tài sản bàn giao

 

Số TT

Tên tài sản

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

 

Tổng giá trị:

+   Bằng số ………………………………………………………………………                 

+   Bằng chữ ……………………………………………………………………

Kể từ ngày ……………………………………… số tài trên do bên ……………………. chịu trách nhiệm quản lý.

 

Biên bản này lập thành 4 bản có giá trị như nhau. Bên giao giữ 2 bản, bên nhận giữ 2 bản.

 

                             CHỮ KÝ BÊN GIAO                                                        CHỮ KÝ BÊN NHẬN

 

 

                              Thư ký cuộc họp                                                             Chủ tọa cuộc họpMọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn