Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc

Tải về

Biên bản giao nhận tiền đặt cọc bao gồm các nội dung về các bên giao, nhận tiền đặt cọc, số tiền đặt cọc, mục đích và các nội dung khác như đính kèm trên đây:

 

mau-bien-ban-giao-nhan-tien-dat-coc-jpg-06082013020601-U1.jpg

Biên bản giao nhận tiền đặt cọc

 

Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc như đính kèm trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------***---------------

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

 

Hôm nay, ngày ___ Tháng ___ năm ___, tại , Chúng tôi gồm :

BÊN A             : BÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC 

Ông                  : …………………………………………………………………………………...

CMND số        : …………………………………………………………………………………...

Đăng ký HK     : …………………………………………………………………………………..

Và vợ                : …………………………………………………………………………………...

CMND số        : …………………………………………………………………………………...

Đăng ký HK     : …………………………………………………………………………………...  

(Sau đây được gọi là  "Bên A")

Là chủ sở hữu căn hộ/nhà ___ tại địa chỉ số …………………………………………………………………...

 

BÊN B              :  BÊN GIAO TIỀN ĐẶT CỌC

Ông                  : …………………………………………………………………………………...

CMND số        : …………………………………………………………………………………...

Đăng ký HK     : …………………………………………………………………………………..

Và vợ                : …………………………………………………………………………………...

CMND số        : …………………………………………………………………………………...

Đăng ký HK     : …………………………………………………………………………………...   

(Sau đây được gọi là  "Bên B")

 

Hai bên đã tiến hành lập Biên bản giao nhận tiền đặt cọc theo Thoả thuận đặt cọc chuyển nhượng quyền sở hữu căn hộ số …/ …./THNC, ngày …/…/20… mà hai bên đã ký kết, với nội dung như sau:

1.    Bên A đã nhận dủ số tiền đặt cọc do Bên B giao là: ……………đồng (...... triệu đồng chẵn).

 

2.    Lý do đặt cọc: Thực hiện theo đúng quy định tại Điều 3 của Thoả thuận đặt cọc.

 

3.    Số tiền đặt cọc này sẽ được trừ vào số tiền thanh toán lần thứ nhất theo quy định tại Thoả thuận đặt cọc.

 

4.    Biên bản giao nhận tiền đặt cọc này được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ 01 bản để làm bằng chứng cho việc thực hiện Thoả thuận đặt cọc chuyển nhượng quyền sở hữu căn hộ số ……………. , ngày …../…../20…...

 

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC

BÊN ĐẶT CỌC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật hoặc yêu cầu dịch vụ pháp lý, vui lòng liên hệ với luật sư qua:


icon.png

 

-  Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến (24h/7) gọi số: 19006169
-  Gửi yêu cầu dịch vụ hoặc yêu cầu tư vấn pháp luật qua Email: luatsu@luatminhgia.vn
-  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức pháp luật
tại : http://www.luatminhgia.vn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tổng đài tư vấn pháp luật (24h/7) 1900 6169

  • Luật sư tư vấn pháp luật 24h/7 gọi số
    19006169
  • Tư vấn hỗ trợ trực tuyến 24h/7 liên hệ
    19006169