Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông

Tải về

Đối với Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông cần thể hiện đầy đủ nội dung về địa chỉ, lý do triệu tập họp, nội dung cuộc họp, và các vấn đề khác, cụ thể như sau:

 

>> Tư vấn pháp luật miễn phí qua Email

>> Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng tại tòa án

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp qua điện thoại, gọi 1900 6169

...................................................................................................................................................................

 

CÔNG TY CỔ PHẦN…

 -----------------

 

 

Số: ..... - BB/CP…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

 

Địa danh, ngày ....tháng ... năm ....

                                   

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ...................

 ( V/v: ………………...)

 

Hôm nay, ngày ........................, Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN ...........................................................

 

Địa chỉ trụ sở công ty: .............................................................................................................................

 

Điện thoại: ..............................................................................................................................................

 

Công ty Cổ phần .......... tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông ...............

 

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8.00h đến 11.00h

 

Chủ toạ cuộc họp: Ông NGUYỄN VĂN A

 

Thư ký cuộc họp: Bà NGUYỄN THỊ B

 

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

 

1. Ông Nguyễn Văn A – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)

 

2. Ông Nguyễn Văn B – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)

 

3. Ông Nguyễn Văn c – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)

 

4. Bà Nguyễn Thị C – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ   ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)

 

Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

 

+ Số cổ đông có mặt: .............................................................................................................................

 

+ Số cổ đông vắng mặt: ..........................................................................................................................

 

+ Số cổ đông được uỷ quyền: .................................................................................................................

 

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005, Đại hội cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

 

Nội dung của cuộc họp: .......................................................................................................................

 

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

 

I.     Chủ toạ cuộc họp, Ông Nguyễn Văn A đọc dự thảo Quyết định …………………… với nội dung cụ thể như sau:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

II    Thảo luận.

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

III.   Biểu quyết

 

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí về nội dung cụ thể của dự thảo Quyết định 

 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

 

Tán thành: .............................................................................................................................................

 

Không tán thành: ..................................................................................................................................

 

Ý kiến khác: ...........................................................................................................................................

 

Biên bản này được đọc lại tại Đại hội và được toàn thể Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

 

CHỦ TOẠ

 

 

 

NGUYỄN VĂN A

THƯ KÝ

 

 

 

NGUYỄN THỊ B

 

Bài viết liên quan:

+   Mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị;

+   Mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên.Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn