Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị

Tải về

Biên bản họp Hội đồng quản trị được thể hiện cụ thể về các nội dung họp như: Địa điểm, thời gian, nội dung họp, phương án thông qua... cụ thể như sau:

...................................................................................................................................................................

 

CÔNG TY CỔ PHẦN…

 -----------------

 

 

Số: 1000 - BB/CP…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

 

Địa danh, ngày ....tháng ... năm ....

                                    

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ........

 ( Về việc: ……………….................................................)

 

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN .....................................................................................................................

 

Địa chỉ trụ sở công ty: ..................................................................................................................................

 

Điện thoại: ................................................. Fax: .........................................................................................

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ................tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông ...................................................................................................................................................................

 

Chủ toạ cuộc họp: Ông ................................................................................................................................

 

Thư ký cuộc họp: Bà ...................................................................................................................................

 

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

 

1. Ông Nguyễn Văn A - Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị

 

2. Ông Nguyễn Văn B - Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị

 

3. Bà Nguyễn Thị C - Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị

 

4. Ông Nguyễn Văn D - Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị

 

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

 

Nội dung của cuộc họp Hội đồng quản trị: ................................................................................................

 

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

 

I.     Chủ toạ cuộc họp, Ông Nguyễn Văn A đọc dự thảo Quyết định …………………… với nội dung cụ thể như sau:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

II    Thảo luận.

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

III.   Biểu quyết

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí về nội dung cụ thể của dự thảo Quyết định ...................................................................................................................................................................

 

Tán thành: .................................................................................................................................................

 

Không tán thành: ........................................................................................................................................

 

Ý kiến khác: ...............................................................................................................................................

 

Biên bản này được đọc lại tại Đại hội và được toàn thể Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Cuộc họp kết thúc lúc .................................................................................................................................

 

CHỦ TOẠ

 

 

 

 

NGUYỄN VĂN A

THƯ KÝ

 

 

 

 

HOÀNG THỊ B

 

Bài viết liên quan:

+   Mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị

+   Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật hoặc yêu cầu dịch vụ pháp lý, vui lòng liên hệ với luật sư qua:


icon.png

 

-  Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến (24h/7) gọi số: 19006169
-  Gửi yêu cầu dịch vụ hoặc yêu cầu tư vấn pháp luật qua Email: luatsu@luatminhgia.vn
-  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức pháp luật
tại : http://www.luatminhgia.vn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tổng đài tư vấn pháp luật (24h/7) 1900 6169

  • Luật sư tư vấn pháp luật 24h/7 gọi số
    19006169
  • Tư vấn hỗ trợ trực tuyến 24h/7 liên hệ
    19006169