Mẫu biên bản thanh lý tài sản

Tải về

Đối với trường hợp thanh lý tài sản và các khoản nợ của công ty Cổ phần, công ty TNHH,... cần thông qua tại cuộc họp hội đồng về việc thanh lý, Nội dung cụ thể của biên bản thanh lý tài sản và nợ cụ thể như sau:

 

>> Tư vấn pháp luật miễn phí qua Email

>> Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng tại tòa án

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp qua điện thoại, gọi 1900 6169

................................................................................................................................................................

CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH

ABCD

 

 

Số: ___ /BB- TLTS&Nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

 

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ___

     

BIÊN BẢN THANH LÝ TÀI SẢN VÀ CÁC KHOẢN NỢ

 

Cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên Công ty ..................bắt vào hồi 8h30, tại trụ sở Công ty .............., địa chỉ:.......................................................................................................................................

 

I.         Các thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên Công ty tham dự họp gồm có:

 

1.          Ông: Nguyễn Văn A - Chủ tịch Hội đồng quản trị/HĐTV Công ty - Chủ toạ cuộc họp.

 

2.         Ông: Nguyễn Văn B - Giám đốc- Thành viên Hội đồng quản trị/HĐTV

 

3.         Ông: Nguyễn Văn C - Thành viên Hội đồng quản trị/HĐTV (kiêm thư ký)

 

4.         Bà: Nguyễn Thị C, Bà Nguyễn Thị D – Thành viên Hội đồng quản trị/HĐTV

 

II.        Nội dung:

 

1. Theo trình tự và thủ tục giải thể Công ty, Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên Công ty họp để làm thủ tục Thanh lý tài sản, thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty.

 

-         Thanh toán các khoản nợ lương, trợ cấp và xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.

 

-         Thanh toán các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể công ty đã ký kết và theo quy định của pháp luật.

 

2. Thanh toán các khoản nợ của Công ty:

 

-           Nợ thuế: không

 

-           Nợ phải trả, nợ phải thu: không

 

3. Tiền mặt và thanh lý các tài sản của Công ty:

 

Tính đến ngày Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên công ty ra quyết định giải thể thì Công ty còn:

 

-           Tiền mặt: ...................................................................................................................................

 

-           Số tiền thu được sau khi thanh lý các tài sản của Công ty: ......................................................

 

-           Tổng số tiền còn lại sau khi Công ty hoàn thành nghĩa vụ thanh toán xong các khoản nợ lương, trợ cấp và xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động, thanh toán hết các khoản nợ (nợ thuế, nợ các tổ chức cá nhân khác) là: ....................................................................

 

Số tiền này được chia lại cho các cổ đông công ty theo tỷ lệ cổ phần góp tương ứng và các cổ đông cam kết đã nhận đủ lại phần vốn góp như sau:

 

-           Ông: Nguyễn Văn A ...................................................................................................................

 

-           Ông: Nguyễn Văn B ...................................................................................................................

 

-           Ông: Nguyễn Văn C ....................................................................................................................

 

-           Ông: Nguyễn Văn D ...................................................................................................................

 

-           Ông: Nguyễn Văn E ....................................................................................................................

 

-           Bà: Nguyễn Thị A .......................................................................................................................

 

-           Bà: Nguyễn Thị B ........................................................................................................................

 

4/ Việc thanh lý tài sản, các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty đã hoàn thành. Các thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên Công ty cam kết chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh khác sau khi Công ty đã giải thể.

 

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30, các cổ đông đã đọc Biên bản, thống nhất và ký xác nhận.

 

CHỮ KÝ CÁC CỔ ĐÔNG/THÀNH VIÊN

 

 

NGUYỄN VĂN A

NGUYỄN VĂN B

NGUYỄN VĂN C

 

 

NGUYỄN THỊ D

NGUYỄN THỊ CMọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn