Mẫu hợp đồng Gia công hàng hóa

Tải về

Hợp đồng Gia công hàng hóa được thể hiện với nội dung về bên đặt hàng, bên sản xuất, gia công, thông tin về nội dung và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây sau:

 

mau-hop-dong-gia-cong-hang-hoa-jpg-06082013010805-U1.jpg

 

Mẫu hợp đồng gia công hàng hóa

 

...................................................................................................................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

HỢP ĐỒNG GIA CÔNG HÀNG HÓA
       Số:…… /Hợp đồng gia công

 

- Căn cứ Luật Dân sự số ............ngày .....................của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ ....................................................................................................................................................

 

Hôm nay, ngày........ tháng........ năm ........Tại.......................................... các bên trong hợp đồng gồm:

 

1. Bên A (Bên đặt hàng):

- Tên doanh nghiệp........................................................................................................................

- Địa chỉ: .......................................................................................................................................

- Điện thoại: ..................................................................................................................................

- Tài khoản số:......................... Mở tại ngân hàng: ............................................................................

- Đại diện là Ông (bà):......................... Chức vụ: ..............................................................................

- Giấy ủy quyền số:........................................................ (nếu có).

Viết ngày.......... Do............................. chức vụ................. ký.

 

2. Bên B (bên sản xuất gia công):

- Tên doanh nghiệp: ........................................................................................................................

- Địa chỉ: ........................................................................................................................................

- Điện thoại: ...................................................................................................................................

- Tài khoản số:.................. Mở tại ngân hàng: ....................................................................................

- Đại diện là Ông (bà):............... Chức vụ: .........................................................................................

- Giấy ủy quyền số:........................................................ (nếu có).

Viết ngày.......... Do............................. chức vụ................. ký.

Hai bên thống nhất thỏa thuận lập hợp đồng với nội dung như sau:

 

Điều 1: Đối tượng hợp đồng:

 

1. Tên sản phẩm hàng hóa cần sản xuất: .........................................................................................

 

2. Quy cách phẩm chất:

- ................................................................................................................................................

- ................................................................................................................................................

 

Điều 2: Nguyên vật liệu chính và phụ:

 

1. Bên A có trách nhiệm cung ứng nguyên vật liệu chính gồm

 

a- Tên từng loại:................ Số lượng: .....................chất lượng; ....................................

 

b- Thời gian giao:.................. Tại địa điểm: .................................(Kho bên B)

 

c- Trách nhiệm bảo quản: bên B chịu mọi trách nhiệm về số lượng, chất lượng các nguyên liệu do bên A cung ứng và phải sử dụng đúng loại nguyên liệu đã giao vào sản xuất sản phẩm.

 

2. Bên B có trách nhiệm cung ứng các phụ liệu để sản xuất:

 

a- Tên từng loại:............... số lượng:.............. đơn giá(hoặc quy định chất lượng theo hàm lượng, theo tiêu chuẩn).

 

b- Bên A cung ứng tiền trước để mua phụ liệu trên. Tổng chi phí là: .................................................

Điều 3: Thời gian sản xuất và giao sản phẩm:

 

1. Bên B bắt đầu sản xuất từ ngày ..............................................................................................

Trong quá trình sản xuất bên A có quyền kiểm tra và yêu cầu bên B sản xuất theo đúng mẫu sản phẩm đã thỏa thuận bắt đầu từ ngày đưa nguyên liệu vào sản xuất (nếu cần).

 

2. Thời gian giao nhận sản phẩm:

Nếu giao theo đợt thì:

 

a- Đợt 1: ngày........................... Địa điểm: ...................................................................................

 

b- Đợt 2: ngày.......................... Địa điểm: ....................................................................................

Nếu bên A không nhận đúng thời gian sẽ bị phạt lưu kho là: ……………
Nếu bên B không giao hàng
đúng thời gian, địa điểm sẽ phải bồi thường các chi phí:..............................

 

Điều 4: Các biện pháp bảo đảm hợp đồng

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

Điều 5: Thanh toán:

Thỏa thuận thanh toán toàn bộ hay từng đợt sau khi nhận hàng.

Thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản: .................................................................................

 

Điều 6: Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng:

 

1. Vi phạm về chất lượng: (làm lại, giảm giá, sửa chữa, bồi thường nguyên vật liệu v.v…).

 

2. Vi phạm số lượng: nguyên vật liệu không hư hỏng phải bồi thường nguyên liệu theo giá hiện thời

 

3. Ký hợp đồng mà không thực hiện: bị phạt tới ….% giá trị hợp đồng.

 

4. Vi phạm nghĩa vụ thanh toán: bồi thường theo tỷ lệ lãi suất ngân hàng v.v…

 

Điều 7: Thủ tục giải quyềt tranh chấp hợp đồng

 

1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề bất lợi phát sinh các bên kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng đảm bảo hai bên cùng có lợi (có lập biên bản).

 

2. Trường hợp có vấn đề tranh chấp không tự thương lượng được, hai bên thống nhất chuyển vụ việc đến tòa án là cơ quan có đủ thẩm quyền giải quyết những vụ tranh chấp này.

3. Các chi phí về kiểm tra, xác minh và lệ phí trọng tài do bên có lỗi chịu.

 

Điều 8: Các thỏa thuận khác

……………………………............................................................................................…………………………..

Điều 9: Hiệu lực của hợp đồng:

 

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày.................... đến ngày .................................................................

Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng sau đó.................. ngày. Bên A có trách nhiệm tổ chức vào thời gian, địa điểm thích hợp.

 

Hợp đồng này được làm thành …………..bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ......... bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

Chức vụ:

Ký tên

(Đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

Chức vụ:

Ký tên

(Đóng dấu)

>> Tư vấn pháp luật miễn phí qua Email

>> Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng tại tòa án

>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại, gọi 1900 6169Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn