Mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên môn

Mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên môn cần thể hiện đầy đủ thông tin về bên thuê khoán và bên nhận thuê khoán, chuyên môn thực hiện, nội dung hợp đồng, giá cả và phương thức thanh toán, thời gian thực hiện và các vấn đề khác liên quan như đính kèm trên đây:

 

 

mau-hop-dong-thue-khoan-chuyen-mon-jpg-14082013122629-U1.jpg

Hợp đồng thuê khoán chuyên môn

>> Tư vấn pháp luật miễn phí qua Email

>> Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng tại tòa án

>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại, gọi 1900 6169

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

    Hà Nội, ngày         tháng       năm 200

                  

HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN

                 Số: ../200../HĐ –ĐT(DA)../11-15

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2005;

Căn cứ  Quyết định số ……/QĐ-BKHCN ngày…./…./200…  của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kinh phí các đề tài cấp Nhà nước bắt đầu thực hiện năm 200...  thuộc Chương trình ..”, mã số …./11-15;

Căn cứ Thông tư liên tịch 93/TTLT-BTC-BKHCN ngày 4/10/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án KH&CN sử dụng ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số: …./200…/ĐTCT-K…./11-15 của đề tài “…………………………” mã số K  /11-15.

Căn cứ khác (như: Bản Qui chế chi tiêu kinh phí ký giữa Thủ trưởng cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài, hoặc Văn bản uỷ quyền của Thủ trưởng cơ quan chủ trì cho Trưởng phòng chức năng…)

 Trên cơ sở nhu cầu năng lực của các bên,

CHÚNG TÔI GỒM:

1. Bên giao (Bên A) là:

a/ Đề tài (Dự án)  K…./11-15

- Do Ông …………………………………..

- Chức vụ: Chủ nhiệm Đề tài/dự án  K…./11-15 làm đại diện

Địa chỉ: …………………………………, Hà Nội;

Tel:    Fax: 

b/ Tổ chức chủ trì  thực hiện đề tài ….

- Do Ông ……………………………….

 Chức vụ:  Thủ trưởng đơn vị (hoặc người được uỷ quyền)   làm đại diện.

- Địa chỉ: …………………………….;

 - Tel: …………..; Fax:………………;

- Số tài khoản: ……………………… tại Kho bạc Nhà nước ………………

2. Bên nhận (Bên B) là:

a/ Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ(Nội dung, Nhánh, Chuyên đề) : ………………………………….

- Do ………………………………………….

- Chức vụ: Thủ trưởng đơn vị (hoặc người được uỷ quyền)   làm đại diện.

- Địa chỉ: ………………………………………………, Hà Nội;      Tel: ………………..   Fax: ………………….

- Số tài khoản:

tại Kho bạc Nhà nước ……………

b/ Chủ trì thực hiện nhiệm vụ (Nội dung , Nhánh, Chuyên đề)

- Ông …………………………………

- Địa chỉ: ………………………………………………, Hà Nội;      Tel: ………………..   Fax: ………………….

Cùng thoả thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng thuê khoán chuyên môn (sau đây gọi tắt là Hợp đồng) với các điều khoản sau:

Điều 1:  Bên A giao cho Bên B thực hiện  nhiệm vụ   (Nội dung, Nhánh, Chuyên đề)với các nội dung chi tiết nêu tại Phụ lục kèm theo Hợp đồng này.

:Điểu 2: Sản phẩm cần nộp: Các sản phẩm đầy đủ về số lượng và chất lượng nêu tại  Điều 1.

 

Điều 3: Thời gian thực hiện : từ tháng    /200…   đến tháng     /200

Điều 4: Tổng số tiền để thực hiện là: ……………………..đồng

(Bằng chữ:                       )

Điều 5: Điều kiện và phương thức thanh toán:

1.  Thanh toán bằng chuyển khoản (tiền mặt) theo 02 đợt, cụ thể như sau:

- 70%  giá trị hợp đồng  ngay sau khi ký hợp đồng

- 30% gí trị còn lại của hợp đồng sau khi giao nộp sản phẩm đạt yêu cầu và thanh lý hợp đồng.

Điều 6:Cam kết chung :

Hai bên thực hiện nghiêm túc tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng này. Nếu có tranh chấp phát sinh thì được giải quyết bằng thương lượng và thể hiện bằng văn bản. Nếu tranh chấp không được giải quyết sẽ được giải quyết ở cấp cao hơn.

Văn bản này được làm thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản.

Hợp đồng này có giá trị từ ngày ký              

Đại diện bên A (Bên giao)

Chủ nhiệm đề tài……/11-15

(Ký tên)

 

 

 

Viện trưởng (Giám đốc)..

hoặc (người được uỷ quyền)

(Ký tên, đóng dấu)

Đại diện bên B (Bên nhận )

Chủ trì thực hiện Nhiệm vụ

(Nhánh, chuyên đề)

(Ký tên)

 

 

  

Viện trưởng (Giám đốc)..

hoặc (người được uỷ quyền)

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------------

    Hà Nội, ngày      tháng     năm 200…

BIÊN BẢN BÀN GIAO KẾT QUẢ

- Căn cứ hợp đồng thuê khoán chuyên môn số…./200.../HĐ-ĐT(DA)…./11-15   ký ngày .tháng ..  năm 200… giữa Ông ….., chủ nhiệm đề tài…../11-15 và ông………………..Đại diện Tổ chức chủ trì thực hiện đề tài….. với ông ………….  chủ trì thực hiện nhiệm vụ................................... và ông…………………….. đại diện cho tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ

- Căn cứ  vào kết quả thu được;

CHÚNG TÔI GỒM:

Bên A:Ông …………………….., Chủ nhiệm đề tài………./11-15  và Ông ………….. đại diện Tổ chức chủ trì thực hiên đề tài…..

Bên B:  Ông  .., Chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ…………………… vàÔng ………….. đại diện Tổ chức chủ trì thực hiên nhiệm vụ…..

      Hai bên thống nhất bàn giao kết quả theo các nội dung sau:

1.      Sản phẩm giao nộp:

1.1. Bên B đã bàn giao và Bên A các sản phẩm đạt yêu cầu như trong hợp đồng đã ký kết

1.2.Một số nội dung  cần hoàn thiện thêm (nếu có) :

-…

-….     

2. Kinh phí: ………………..đồng

(Bằng chữ….)

2.1.Bên A đã thanh toán đầy đủ số tiền trên cho bên B.

2.2 Đối vớitrường hợp  một số nội dung  cần hoàn thiện thêm: Bên A đã thanh toán  số tiền  là………. cho bên B, sau khi hoàn thiện xong các nội dung  nêu tại Điểm 1.2…. Bên A sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại là….. đồng

3.Hai bên thống nhất nghiện thu hợp đồng đã ký kết.

 

(Đối với trường hợp  một số nội dung  cần hoàn thiện thêm: Hai bên thống nhất nghiệm thu hợp đồng đã ký kết và chỉ  thanh lý sau khi hoàn thành các khoản nêu trên).

 

 

Đại diện bên A (Bên giao)

Chủ nhiệm đề tài……/11-15

(Ký tên)

 

Viện trưởng (Giám đốc)..

hoặc (người được uỷ quyền)

(Ký tên, đóng dấu)

Đại diện bên B (Bên nhận )

Chủ trì thực hiện Nhiệm vụ

(Nhánh, chuyên đề)

(Ký tên)

Viện trưởng (Giám đốc)..

hoặc (người được uỷ quyền)

(Ký tên, đóng dấu)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------------

    Hà Nội, ngày      tháng     năm 200…

                  

BIÊN BẢN  THANH LÝ HỢP ĐỒNG

- Căn cứ hợp đồng thuê khoán chuyên môn số…./200.../HĐ-ĐT(DA)…./11-15   ký ngày .tháng ..  năm 200.. giữa Ông ….., chủ nhiệm đề tài…../11-15 và ông………………..Đại diện Tổ chức chủ trì thực hiện đề tài….. với ông ………….  chủ trì thực hiện nhiệm vụ................................... và ông………………..Đại diện Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ

- Căn cứ  Biên bản bàn giao kết quả nghiên cứu  ngày …./…../200..;

CHÚNG TÔI GỒM:

Bên A:  Ông …………………….., Chủ nhiệm đề tài………./11-15  và Ông ………….. đại diện Tổ chức chủ trì thực hiên đề tài…..

 

Bên B:  Ông  .., Chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ…………………… vàÔng ………….. đại diện Tổ chức chủ trì thực hiên nhiệm vụ…..

 

      Hai bên thống nhất bàn  thanh lý hợp đồng theo các nội dung sau:

1.      Sản phẩm giao nộp:

  Bên B đã bàn giao và Bên A đã nhận đủ sản phẩm đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng như trong hợp đồng đã ký kết

 

2. Kinh phí:………………..đồng

(Bằng chữ….)

Bên A đã thanh toán đầy đủ số tiền trên cho bên B.

Hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng đã ký kết.

Đại diện bên A (Bên giao)

 

Chủ nhiệm đề tài……/11-15

(Ký tên)

 

 

 

Viện trưởng (Giám đốc)..

hoặc (người được uỷ quyền)

(Ký tên, đóng dấu)

Đại diện bên B (Bên nhận )

 

Chủ trì thực hiện Nhiệm vụ

(Nhánh, chuyên đề)

(Ký tên)

 

  

Viện trưởng (Giám đốc)..

hoặc (người được uỷ quyền)

(Ký tên, đóng dấu)

BP Luật sư tư vấn

Công ty Luật Minh Gia

 Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:


>>  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6169

>>  Gửi yêu cầu dịch vụ và đặt câu hỏi trực tiếp qua Email: luatsu@luatminhgia.vn

>>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://www.luatminhgia.vn

© Copyright by MINHGIA LAW FIRM


Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6169

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6169
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6169 phím 0
    Luật sư tư vấn