Mẫu quyết định sa thải

Tải về

Đối với trường hợp sa thải người lao động, Quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức sa thải cẩn thể hiện các nội dung về căn cứ, sai phạm, nội dung quyết định, hiệu lực... cụ thể như sau:

...................................................................................................................................................................

 

CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH
----------

 

Số :___ /QĐKL/….

 

 

CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ___

 

QUYẾT ĐỊNH


XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG


Về việc: Sa thải Ông/Bà Nguyễn Văn/Thị A

 

-   Căn cứ qui định tại Bộ Luật lao động nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.


-   Căn cứ Nội quy lao động và các qui định của Công ty ...................................................................................


-   Căn cứ kết quả phiên họp xử lý kỷ luật lao động Ông/Bà Nguyễn Văn/Thị A, ngày ___ tháng ___ năm___

 

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH….

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Sai phạm và hình thức kỷ luật Ông/Bà Nguyễn Văn/Thị A

 


Ông/Bà Nguyễn Văn/Thị A hiện đang công tác và giữ chức vụ: .............................. tại công ty Cổ phần/TNHH......

 

...................................................................................................................................................................
 

Theo kết quả phiên họp xử lý kỷ luật lao động ngày ___ tháng ___ năm ___, Công ty Cổ phần/TNHH …….kết luận trong thời gian làm việc tại công ty, Ông/Bà Nguyễn Văn/Thị A đã có những sai phạm sau đây:


...................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

Do vậy, công ty Anta quyết định áp dụng hình thức kỷ luật sa thải đối với Ông/Bà Nguyễn Văn/Thị A

 

Điều 2: Hiệu lực của quyết định

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Mọi quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan của Ông/Bà Nguyễn Văn/Thị A được công ty giải quyết đến ngày ___tháng ___ năm___.


Chậm nhất trước ngày ___tháng ___ năm___, Ông/Bà Nguyễn Văn/Thị A có trách nhiệm bàn giao công việc, giấy tờ sổ sách cho công ty, hoàn trả lại công ty những tài sản mà công ty giao cho ông sử dụng làm việc trước đây.


Ông/Bà Nguyễn Văn/Thị A và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành theo quyết định này, thực hiện và hoàn tất các thủ tục hành chính, pháp lý theo đúng qui định của pháp luật.

 

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH 

TỔNG GIÁM ĐỐC

( đã ký)

 

NGUYỄN VĂN/THỊ B

 

Nơi nhận:
• ÔnG/Bà Nguyễn Văn/Thị A.
• Ban giám đốc công ty (lưu).
• Phòng hành chính, nhân sự (lưu, 2 bản).
• Sở LĐTBXH TP…. (báo cáo).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật hoặc yêu cầu dịch vụ pháp lý, vui lòng liên hệ với luật sư qua:


icon.png

 

-  Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến (24h/7) gọi số: 19006169
-  Gửi yêu cầu dịch vụ hoặc yêu cầu tư vấn pháp luật qua Email: luatsu@luatminhgia.vn
-  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức pháp luật
tại : http://www.luatminhgia.vn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tổng đài tư vấn pháp luật (24h/7) 1900 6169

  • Luật sư tư vấn pháp luật 24h/7 gọi số
    19006169
  • Tư vấn hỗ trợ trực tuyến 24h/7 liên hệ
    19006169